Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã tham gia chế tạo cột điện thép, xà thép mạ kẽm hoàn thành cho nhiều dự án như (các dự án tiêu biểu)

Các dự án cho ĐZ 110kV

DỰ ÁNTHÔNG SỐ
Thủy điện Za Hưng đấu nối vào HTĐQG 487 tấn 
Cầu Gồ - Bắc Giang 248 tấn
Yên Bái - Tằng Loỏng 175 tấn
Đông Anh - Bắc Ninh - Tiên Sơn 363 tấn
Thủy điện Nậm Núa vào Lưới điện QG 105 tấn
Thủy điện Nậm Xây - Than Uyên 223 tấn
Đấu nối thủy điện Minh Lương 226 tấn
Nhà máy điện mặt trời BP SOLA1850 tấn