NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY

Chỉ tiêu201720182019
Tổng doanh thu80.000.000.00092.000.000.000148.000.000.000