CÁN BỘ CHUYÊN MÔN VÀ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY

STTCán bộ chuyên môn và kỹ thuật theo nghềSố lượngTheo thâm niên
> 5 năm> 10 năm> 15 năm
ICao học, đại học, cao đẳng các ngành42131415
1Cơ khí18030807
2Tự động hóa12050205
3Xây dựng050302 
4Khác07030103

CÔNG NHÂN KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY

STTCông nhân kỹ thuật theo nghềSố lượngBậc thợ
Bậc 1 & 2Bậc 3Bậc 4Bậc 5Bậc 6Bậc 7
1Cơ khí33040308080604
2Hàn điện31070301080309
3Tiện2002 04030605
4Các ngành khác120303020301 
Tổng số96160915222218